องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี


สรุปรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
เรื่อง  สรุปรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
..............................................................................
       ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖) มาตรา ๕๘/๕ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำทุกปี นั้น
       สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ได้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  ในวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒
       องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม จึงประกาศการสรุปติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน
       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒


    เอกสารประกอบ สรุปรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกล่าม