องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่ามอาชีพมั่นคง  เศรษฐกิจมั่งคั่ง การศึกษาก้าวล้ำ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมนำใจ  สังคมเป็นสุข

พันธกิจ

1.         พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง

2.         พัฒนาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

3.         ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

4.         พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต

5.         ขจัดปัญหาความยากจน

6.         ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.         เร่งพัฒนากลุ่มอาชีพและกิจการสหกรณ์

8.         ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน

9.         สนับสนุนและพัฒนากีฬาเยาวชนสู่อาชีพ

10.       ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์