องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

ด้านการบริการพื้นฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. การคมนาคม การจราจร

การคมนาคมการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อในหมู่บ้านถึงหมู่บ้านในเขตตำบลโคกล่าม กับอำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทำเลที่ตั้งของตำบลโคกล่าม นับได้ว่าเป็นเส้นทางการคมนาคมที่สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก ประกอบกับมีทางหลวงแผ่นดินสายลำปลายมาศ-ชุมพวง หมายเลข 2223 ตัดผ่านจึงทำให้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนี้

อบต.โคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์                        ระยะทางประมาณ          10 กิโลเมตร

อบต.โคกล่าม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา                        ระยะทางประมาณ          30 กิโลเมตร

อบต.โคกล่าม จังหวัดบุรีรัมย์                                                      ระยะทางประมาณ         42 กิโลเมตร

เส้นทางการคมนาคมในเขตตำบลโคกล่าม

            ถนนลาดยาง                                                                  จำนวน              10        สาย

            ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน                              จำนวน              84        สาย

            ถนนหินคลุกในหมู่บ้าน                                                    จำนวน              35        สาย

            ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน                                                จำนวน              13        สาย

2. การประปา

ตำบลโคกล่าม ได้มีน้ำประปาบริการประชาชนในเขตตำบล จำนวน 10 แห่ง แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ได้มีนโยบายที่จะดำเนินการให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

3.   การโทรคมนาคมและการสื่อสาร

-   ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสาขาย่อย                                จำนวน              1          แห่ง

-   เสาส่งสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ AIS                จำนวน              1          ต้น

-   เสาส่งสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ TRUEMOVE      จำนวน            1          ต้น

-   เสาส่งสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ DETAC            จำนวน              1          ต้น

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร แต่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่ามยังขาดบริการเหล่านี้  เช่น  โทรศัพท์  มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  และที่มีแล้วก็ชำรุดใช้การไม่ได้

4.   การไฟฟ้า (ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าแสงสว่าง)

ปัจจุบันพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่ามมีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  และอยู่ในความรับผิดชอบและดำเนินการโดยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่ามได้มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาซ่อมแซมและจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้

-   จำนวน   12  หมู่บ้าน              ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้   ประมาณ   99  %