องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

สภาพทางสังคม

สภาพสังคม

1.    การศึกษา  

                        -   โรงเรียนประถมศึกษา/ขยายโอกาสฯ สังกัด สพฐ. เขต 1 จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน  6  แห่ง

                                    1. โรงเรียนวัดโนนสำราญ                                          ตั้งอยู่ ม. 2

                                    2. โรงเรียนบ้านสระคูณ สิริทัศน์ประชาสรรค์     ตั้งอยู่ ม. 4

                                    3. โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี                          ตั้งอยู่ ม. 11

                                    4. โรงเรียนเรืองทองสามัคคี                                      ตั้งอยู่ ม. 6

                                    5. โรงเรียนวัดโคกล่าม สิริประภาวิชาคาร       ตั้งอยู่ ม. 7

                                    6. โรงเรียนบ้านลุงม่วง                                             ตั้งอยู่ ม. 9 (ขยายโอกาส)

                        -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมศาสนา ภายใต้การบริหารงานของ อบต.โคกล่าม จำนวน  2  แห่ง

                                    1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดโนนสำราญ    ตั้งอยู่ ม. 2

                                    2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดชัยศรี ตั้งอยู่ ม. 4

2.    สถาบันและองค์การศาสนา

                        ประชาการในตำบลโคกล่ามนับถือพุทธศาสนา  โดยมีศาสนสถาน ดังนี้

                        -  วัด/สำนักสงฆ์                                                             จำนวน   13   แห่ง

                        -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ตำบลโคกล่าม         จำนวน    1   แห่ง

3.   วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชุมชนในเขตตำบลโคกล่าม ดังนี้

                        1. ประเพณีวันสงกรานต์  เดือน เมษายน 

                        กิจกรรมโดยสังเขป มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ , สรงน้ำพระสงฆ์ ,มีการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยเลี้ยงอาหารและตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ

                        2. ประเพณีบุญโนนข้าวสารดำ เดือน พฤษภาคม ของทุกปี 

                        กิจกรรมโดยสังเขป จัดขบวนแห่เข้าสู่โนนข้าวสารดำ จัดงานบวงสวงเทวดาฟ้าดินและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แข่งขันบั้งไฟของแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบล

                        3. ประเพณีงานเข้าพรรษา  ประมาณเดือน กรกฎาคม (ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8)

                        กิจกรรมโดยสังเขป มีการจัดประเพณีวันเข้าพรรษา ในเขตตำบล

4.       กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน

                        1. สนามกีฬาเอนกประสงค์                                              จำนวน              7          แห่ง

                        2. ลานกีฬา                                                                    จำนวน              7          แห่ง

5.    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                        -   มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

                        -   มีการสอดส่องดูแล ซึ่งกันและกัน เพื่อนบ้านดูแลกัน

                        -  โครงการ 25 ตาสับปะรด เพื่อค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้เสพตลอดจน

ผู้พัวพันกับขบวนการยาเสพติด ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอลำปลายมาศ เจ้าพนักงานตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อปพร.และคณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ของอบต.โคกล่าม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานให้ความร่วมมือ ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

                        - การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติ และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์เป็นผู้กระทำ

6.  สาธารณสุข

                        ตำบลโคกล่าม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกล่าม ตั้งอยู่ที่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 7 มีเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 คน พนักงานจ้าง 6 คน

7.  แหล่งน้ำ

                        - ลำห้วย                                                6          แห่ง

                        - อ่างเก็บน้ำชลประทาน                          2          แห่ง

                        - ฝาย                                                    2          แห่ง

                        - ประปาหมู่บ้าน                                     10        แห่ง

                        - สระน้ำสาธารณะ (อบต.ดำเนินการ)       9          แห่ง

                        - ประปาหมู่บ้าน                                      10       แห่ง