องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

1.  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร

            ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตตำบลโคกล่าม โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจาง ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น

-           เกษตรกรรม        ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำไร่อ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกผัก ปลูกข้าวโพด

-           ร้านขายของชำ มีทุกหมู่บ้าน

-           ปศุสัตว์ ได้แก่ โ กระบือ สุกร เป็ด ไก่พันธ์พื้นเมือง และเลี้ยงไก่ฟาร์ม

2.  ด้านเกษตรกรรม

            ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 73 ของพื้นที่ทั้งตำบล

3. การพาณิชยกรรม/การบริการ

1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

ก.         สถานีบริการน้ำมัน                                              จำนวน              2          แห่ง

ข.         ตลาดสด                                                            จำนวน              -           แห่ง

ค.         ร้านขายของชำเบ็ดเตล็ด                                      จำนวน           51           แหง

ง.         ศูนย์สาธิตการตลาด/ร้านค้าชุมชน                         จำนวน              3          แห่ง

2. สถานประกอบการพาณิชย์

ก.         โรงฆ่าสัตว์                                                         จำนวน              -           แห่ง

ข.         สถานธนานุบาล                                                 จำนวน              -           แห่ง

3.         สถานประกอบการด้านบริการ

ก.         ธนาคาร/ธนาคารหมู่บ้าน                                     จำนวน              1          แห่ง

ข.         สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขจำนวน        -           แห่ง

4. การอุตสาหกรรม  ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตตำบลโคกล่าม โดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่

-           โรงงานผลิตเสาปูน                                              จำนวน              3          แห่ง

-           โรงสีข้าวขนาดกลางและเล็ก                                จำนวน          33            แห่ง

-           กลุ่มอาชีพชุมชน                                                 จำนวน          12            กลุ่ม

-           โรงงานผลิตแอสฟัลต์ติก                                      จำนวน              1          แห่ง

5. การท่องเที่ยว

ปัจจุบันในเขตตำบลโคกล่าม ไม่มีแหล่งหรือสถานที่ที่ใช้เป็นสถานทีท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ แต่ปัจจุบันกำลังดำเนินการที่จะปรับปรุงโนนข้าวสารดำ ตั้งอยู่ที่บ้านลุงม่วง หมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ชาวบ้านเคารพสักการบูชา เหมาะสำหรับปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

6. การปศุสัตว์

ในเขตตำบลโคกล่าม ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค สุกร และไก่เนื้อ

-           ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ                                     จำนวน              46        แห่ง

 

                                                                                          

                                                                                                      4nonymousR44Z