องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

กองสวัสดิการสังคม

     
   น.ส.ขวัญชีวา สาระพันธ์  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
     
นายสมยศ เพชรมงคลกุล
   น.ส.รัชฎา พิมวันนา
นักพัฒนาชุมชน
   นักพัฒนาชุมชน
 

 

นายนริศ สมันรัมย์  

 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน