องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นายนิธิศ ไผ่ดีนุกูล  
   ปลัด อบต.  
     
   นางปุญชรัสมิ์  จิวนิลวัณย์  
   รองปลัด อบต.  
 

 นางฐานิดา รูขะจี นางรวิพร  รินนรา  -รอบันทึกข้อมูล-
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     
    น.ส.มนทิกานติ์ ละม้ายวรรณ  
  หัวหน้าส่วนการศึกษา