องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

1.  ขนาดและที่ตั้ง

            องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม  กระทรวงมหาดไทย  ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  30  มีนาคม   พ.ศ. 2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 10 มกราคม 2539 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอน 9 ง. ลงวันที่ 30 มกราคม 2539

             ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีอาคารสำนักงานเป็นของคนเองสำหรับให้บริการประชาชน ที่มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 207 หมู่ที่ 7 ถนนสายลำปลายมาศ ชุมพวง ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

              พื้นที่  ตำบลโคกล่าม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร

              ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ตั้งอยู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 7 ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์ 

2.  อาณาเขต

ตำบลโคกล่าม มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ            มีพื้นที่ติดต่อกับ   ตำบลตลาดไทร   อำเภอชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้                มีพื้นที่ติดต่อกับ   ตำบลหนองคู   อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ทิศตะวันออก     มีพื้นที่ติดต่อกับ   ตำบลตลาดโพธิ์ และตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ

                        จังหวัดบุรีรัมย์ 

ทิศตะวันตก       มีพื้นที่ติดต่อกับ   ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์และตำบล

                        โนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

3.  เนื้อที่

                        ตำบลโคกล่าม มีเนื้อที่ประมาณ 48,750 ไร่ หรือประมาณ 78 ตารางกิโลเมตร

4.  ภูมิประเทศ

                                    ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโคกล่าม พื้นที่ส่วนใหญ่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 174 เมตร ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีสีน้ำตาลเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน หน้าดินลึก 30 ซ.ม. การระบายน้ำเร็ว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำเหมาะสำหรับปลูกข้าวพบกระจายทุกหมู่บ้าน ภูมิอากาศจะร้อนจัดในฤดูร้อน การระเหยของน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว

5.  จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  มี  12  หมู่บ้าน    อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น   12  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
(ข้อมูล ณ  เดือน มีนาคม 2557 : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

6.  ประชากร

            มีประชากรรวมทั้งสิ้น 7,720 คน แยกเป็น ชาย 3,928 คน หญิง 3,792 คน  ประชากรส่วนใหญ่   อยู่ในวัยทำงาน และมีประชากรที่ย้ายออกไปประกอบอาชีพในเขตต่างจังหวัดจำนวนมากเนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ การหางานต่างถิ่น เลือกงาน ส่งผลให้ประชากรลดลง