องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

สถานที่ท่องเที่ยว


 

สถานที่น่าสนใจ

1. วัด 9 แห่ง

2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 9 ดี                  


3. ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย ศาสตร์พระราชา. สู่การปฏิบัติ