องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

กองการศึกษาฯ

     
   น.ส.มนทิกานติ์ ละม้ายวรรณ  
  หัวหน้าส่วนการศึกษา  
   
น.ส.ประนอมไพ รัตนนท์ นางลาวรรณ พิมพาลุน นางหทัยพร ประสีระเตสัง
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
   
 
น.ส.สมรัก สุบิน
  น.ส.วรรณารักษ์ พุทธานุ
ครูผู้ดูแลเด็ก
  ครูผู้ดูแลเด็ก
     
น.ส.ศิริวรรณ  มุ่งดี
   น.ส.จุฑาทิพย์  โล้เจริญรัตน์
 คนงานทั่วไป    คนงานทั่วไป