องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

กองช่าง

     
  -รอบันทึกข้อมูล-  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     

นายอาทิตย์  จันนวล


นายช่างโยธา
     
นายสุขสันต์ อินทรโสภา

นายชัยยันต์ ผาสุขสม
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
 
  น.ส.ลักขณา ร่องบุตรศรี  
  คนงานทั่วไป