องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

กองคลัง

     
  นางรวิพร  รินนรา
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
 น.ส.วราภรณ์ พนมศรี น.ส.ดวงรัตน์ ดำเดช น.ส.ปฐมาภรณ์ อามาตย์เสนา
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคลัง นักวิชาการพัสดุ

 

 น.ส.นุจรี เจริญรัมย์

 นายวัชรินทร์  สามี
 เจ้าพนักงานธุรการ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
     
 น.ส.ปนัดดา เจ๊กไธสง
 น.ส.พัฒนวดี เจิมทองหลาง
 นายภูเบศ บุรินรัมย์
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป
     
  นายกิตติศักดิ์ สิงห์รัมย์
 
   พนักงานจ้างเหมาบริการ