องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

สำนักงานปลัด

 
   
 
  นายนิธิศ ไผ่ดีนุกูล
 
  ปลัด อบต.  
     
  นางปุญชรัสมิ์  จิวนิลวัณย์
 
  รองปลัด อบต.  
 
   
 
นางฐานิดา รูขะจี  
   หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
นางนารี ศรีสังข์ นางวิราพร  โพธ์นิ่มแดง
น.ส.ขวัญใจ  คำสวนจิก
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป
   
นายอดิศักดิ์ ชมภูนุช  นายไพรวัลย์  ชำนิไกร
น.ส.ธวัลพร  พงศ์กิตติวิริยะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
น.ส.ณัฐภรณ์  กาญจนากาศ
นายนาวิน  เหล็กดี นายสุรศักดิ์  วรรคไธสง
คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

นางสมบัติ  ซื่อกลาง นายฐิติภัทร  สามี น.ส.จิราวรรณ  ปัตเตย์
แม่บ้าน พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
   
นายธีรวัฒน์  พรมลี

นายทรงอภิรัชต์  สรวญรัมย์
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป