องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

สภา อบต.


 นายคำแพง  นาเมือง
 ประธานสภา อบต.
   
นายเฉลิมสุข  สะออนรัมย์  นายณรงค์ศักดิ์  สลัยรัมย์
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.
 นายอนุพงศ์  จำปาศรี  นางศิริพร ทัดจะโป๊ะ   นายคำแพง  นาเมือง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
 
 นางเปี่ยง  แทนคำ นางพนิดา  สังข์ชัย
 นายสมศักดิ์  เหล็กดี  นายเฉลิมสุข  สะออนรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
 นายสิทธิ์ โสตะพราหมณ์  นางจำปี  ไม้สูงเนิน  นายทองอุ่น  เลิศสมพงษ์  นายประดุง  คำกอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
 นางบุญโฮม  ปะนามะสา นางหนูพลอย  ร่องบุตรศรี
 นางสาวอนุลักษณ์  รัชนี  นายวิเชียร  เสทียนรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
 นางสุเมธ  กาจนประดิษฐ  นายหนู  ฤทธิ์ไธสง  นายปัญญา  ภูเขียว  นางจันทร์แดง  สะเริญรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10

นายสุรพล  ผ่องพูน
 นายณรงค์ศักดิ์  สลัยรัมย์  นางภาวิณี  แก้ววิชัย  นายบัวลอย  ยาทองทิพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12