องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08

คณะผู้บริหาร

 
 นายบุญมา วังสนาม
 นายก อบต.
 
 นายทองสุข แซมกระโทก  นายสมศรี  สะเริญรัมย์
 รองนายก อบต.  รองนายก อบต.
 
 นายดาว ลุงไธสง
 เลขานุการนายก อบต.