องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์:www.khoklam.go.th
 
 
 


มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)


     เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและวางแผนการเปิดภาคเรียนประจำปี ๑/๒๕๖๓ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่ามจึงได้มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ให้แก่โรงเรียนในตำบลโคกล่าม จำนวน 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

2020-11-06
2020-11-05
2020-10-06
2020-08-27
2020-07-28
2020-06-30
2020-06-04
2020-04-15
2020-03-16
2020-02-17