หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

กองคลัง

 • thumbnail

  นางดรุณี ศุภเสถียร

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาววราภรณ์ พนมศรี

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปฐมาภรณ์ อามาตย์เสนา

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวดวงรัตน์ ดำเดช

  นักวิชาการคลังชำนาญการ

 • thumbnail

  นายวัชรินทร์ สามี

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสมจิต กิจการ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวปนัดดา เจ๊กไธสง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวพัฒนวดี เจิมทองหลาง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายภูเบศ บุรินทร์รัมย์

  พนักงานจ้างทั่วไป