หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางฐานิดา รูขะจี

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางวิราพร โพธิ์นิ่มแดง

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางนารี ศรีสังข์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวขวัญใจ คำสวนจิก

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  พันจ่าตรี ธีระวัช คำโนนม่วง

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

 • thumbnail

  นายศุภชัย วรรณสิงห์

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวธวัลพร พงศ์กิตติวิริยะ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายอดิศักดิ์ ชมพูนุช

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวพรทิพย์ ไชยสงค์

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวลาวัลย์ ปะกะตัง

  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายนาวิน เหล็กดี

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ วรรคไธสง

  ภารโรง

 • thumbnail

  นางสาวณัฐภรณ์ กาญจนากาศ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายทรงอภิรัชต์ สรวญรัมย์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวยุพาพร จวงไธสง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางสมบัติ ซื่อกลาง

  พนักงานจ้างเหมาบริการ งานทำความสะอาด

 • thumbnail

  นางสาวจิราวรรณ ปัตเตย์

  พนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายสำลี เครือพิมาย

  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายสมปอง เจือทอง

  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายปริญญา ตลับไธสง

  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายสราวุธ เทินสะเกษ

  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย