หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

 • thumbnail

  นางเตือนใจ ปริตวา

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

  091-3461315

 • thumbnail

  นายวีระ สิทธิสาร

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

  080-1495708

 • thumbnail

  นายอนุพงศ์ จำปาศรี

  ส.อบต. หมู่ 1

  090-2781497

 • thumbnail

  นายหนูเกษ ทิ้งไธสง

  ส.อบต. หมู่ 2

  081-0623341

 • thumbnail

  นางเปี่ยง แทนคำ

  ส.อบต. หมู่ 3

  085-7718472

 • thumbnail

  นายถาวร ยินดี

  ส.อบต. หมู่ 5

  061-5871013

 • thumbnail

  นางสาวเปรมฤดี บุญหนา

  ส.อบต. หมู่ 6

  080-7268693

 • thumbnail

  นายบุญหนา อุทัยดา

  ส.อบต. หมู่ 8

  087-2413184

 • thumbnail

  นางละไม วงษาสืบ

  ส.อบต. หมู่ 9

  080-0072172

 • thumbnail

  นายสุนทร สะลอยรัมย์

  ส.อบต. หมู่ 10

  061-5685142

 • thumbnail

  นายบุญเลิศ ลอยพิมาย

  ส.อบต. หมู่ 11

  061-0720646

 • thumbnail

  นางสาวภาวิณี แก้ววิชัย

  ส.อบต. หมู่ 12

  064-4367345