หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม:-

ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม เรื่อง
ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

                    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่ามได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะไปพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน โดยใช้มาตรการทางการบริหาร และจัดให้มีช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  นั้น

                    ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่ามจึงประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแส โดยมีช่องทางต่างๆ ดังนี้

  1. แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม 207 หมู่ 7 ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130                  
  2. แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 044 666 288 ต่อ งานนิติการ                   
  3. แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม 207 หมู่ 7 ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130                                        
  4. แจ้งเบาะแสผ่านตู้แสดงความคิดเห็น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม 207 หมู่ 7 ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
  5. แจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์ ตามแบบฟอร์มด้านล่าง

                    ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น