หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางกุหลาบ เมรสนัด

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

  088-4678487

 • thumbnail

  นายยุทธการ เสนากลาง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

  087-8711919

 • thumbnail

  นายชาญชัย อ่างสุวรรณ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

  093-6693425

 • thumbnail

  นายเสนีย์ ดีกา

  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

  044-666289

 • thumbnail

  นางปุญชรัสมิ์ จิวนิลวัณย์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

  095-9210636

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

 • thumbnail

  นางเตือนใจ ปริตวา

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

  091-3461315

 • thumbnail

  นายวีระ สิทธิสาร

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

  080-1495708

 • thumbnail

  นายอนุพงศ์ จำปาศรี

  ส.อบต. หมู่ 1

  090-2781497

 • thumbnail

  นายหนูเกษ ทิ้งไธสง

  ส.อบต. หมู่ 2

  081-0623341

 • thumbnail

  นางเปี่ยง แทนคำ

  ส.อบต. หมู่ 3

  085-7718472

 • thumbnail

  นายถาวร ยินดี

  ส.อบต. หมู่ 5

  061-5871013

 • thumbnail

  นางสาวเปรมฤดี บุญหนา

  ส.อบต. หมู่ 6

  080-7268693

 • thumbnail

  นายบุญหนา อุทัยดา

  ส.อบต. หมู่ 8

  087-2413184

 • thumbnail

  นางละไม วงษาสืบ

  ส.อบต. หมู่ 9

  080-0072172

 • thumbnail

  นายสุนทร สะลอยรัมย์

  ส.อบต. หมู่ 10

  061-5685142

 • thumbnail

  นายบุญเลิศ ลอยพิมาย

  ส.อบต. หมู่ 11

  061-0720646

 • thumbnail

  นางสาวภาวิณี แก้ววิชัย

  ส.อบต. หมู่ 12

  064-4367345

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางฐานิดา รูขะจี

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางวิราพร โพธิ์นิ่มแดง

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางนารี ศรีสังข์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวขวัญใจ คำสวนจิก

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  พันจ่าตรี ธีระวัช คำโนนม่วง

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

 • thumbnail

  นายศุภชัย วรรณสิงห์

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวธวัลพร พงศ์กิตติวิริยะ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายอดิศักดิ์ ชมพูนุช

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวพรทิพย์ ไชยสงค์

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวลาวัลย์ ปะกะตัง

  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายนาวิน เหล็กดี

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ วรรคไธสง

  ภารโรง

 • thumbnail

  นางสาวณัฐภรณ์ กาญจนากาศ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายทรงอภิรัชต์ สรวญรัมย์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวยุพาพร จวงไธสง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางสมบัติ ซื่อกลาง

  พนักงานจ้างเหมาบริการ งานทำความสะอาด

 • thumbnail

  นางสาวจิราวรรณ ปัตเตย์

  พนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายสำลี เครือพิมาย

  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายสมปอง เจือทอง

  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายปริญญา ตลับไธสง

  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายสราวุธ เทินสะเกษ

  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง

 • thumbnail

  นางดรุณี ศุภเสถียร

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาววราภรณ์ พนมศรี

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปฐมาภรณ์ อามาตย์เสนา

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวดวงรัตน์ ดำเดช

  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายวัชรินทร์ สามี

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสมจิต กิจการ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวปนัดดา เจ๊กไธสง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวพัฒนวดี เจิมทองหลาง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายภูเบศ บุรินทร์รัมย์

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองช่าง

 • thumbnail

  นายชนายุส คูณกลาง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายอาทิตย์ จันนวน

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายสุขสันต์ อินทรโสภา

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายชัยยันต์ ผาสุกสม

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นางสาวลักขณา ร่องบุตรศรี

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางสาวมนทิกานติ์ ละม้ายวรรณ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • thumbnail

  นางสาวอัจฉราพร โพธิ์จันดี

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางประนอมไพ รัตนนท์

  ครู

 • thumbnail

  นางสมรัก เพชรทราย

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววรรณรักษ์ พุทธานุ

  ครู

 • thumbnail

  นางนิตยา มกราคม

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • thumbnail

  นางสาวปทุมพร กล่อมกลม

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 • thumbnail

  นางนิภา รักพร้า

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 • thumbnail

  นางสาวศิริวรรณ มุ่งดี

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสิทธิรัตน์ พงษ์ไธสง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวเตือนใจ ตาน้อย

  คนงานทั่วไป

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวขวัญชีวา สาระพันธ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

 • thumbnail

  นายสมยศ เพชรมงคลกุล

  นักพัฒนาชุมชุนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวรัชฏา พิมวันนา

  นักพัฒนาชุมชุนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายนริศร์ สมันรัมย์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวเจนจิรา เข็มลา

  คนงานทั่วไป