หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางสาวมนทิกานติ์ ละม้ายวรรณ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

  โทร.

 • thumbnail

  นางสาวอัจฉราพร โพธิ์จันดี

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  โทร.

 • thumbnail

  นางประนอมไพ รัตนนท์

  ครู

  โทร.

 • thumbnail

  นางสมรัก เพชรทราย

  ครู

  โทร.

 • thumbnail

  นางสาววรรณรักษ์ พุทธานุ

  ครู

  โทร.

 • thumbnail

  นางนิตยา มกราคม

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

  โทร.

 • thumbnail

  นางสาวปทุมพร กล่อมกลม

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

  โทร.

 • thumbnail

  นางนิภา รักพร้า

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

  โทร.

 • thumbnail

  นางสาวศิริวรรณ มุ่งดี

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

  โทร.

 • thumbnail

  นางสิทธิรัตน์ พงษ์ไธสง

  คนงานทั่วไป

  โทร.

 • thumbnail

  นางสาวเตือนใจ ตาน้อย

  คนงานทั่วไป

  โทร.