หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

กองคลัง

 • thumbnail

  นางดรุณี ศุภเสถียร

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาววราภรณ์ พนมศรี

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวดวงรัตน์ ดำเดช

  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวปฐมาภรณ์ อามาตย์เสนา

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวนุจรี เจริญรัมย์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายวัชรินทร์ สามี

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสมจิตร กิจการ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวปนัดดา เจ๊กไธสง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวพัฒนวดี เจิมทองหลาง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายภูเบศ บุรินทร์รัมย์

  คนงานทั่วไป