หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางฐานิดา รูขะจี

  หัวหน้าสำนักปลัด

  โทร.

 • thumbnail

  นางวิราพร โพธิ์นิ่มแดง

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  โทร.

 • thumbnail

  นางนารี ศรีสังข์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  โทร.

 • thumbnail

  นางสาวขวัญใจ คำสวนจิก

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  โทร.

 • thumbnail

  จ่าเอกธีระวัช คำโนนม่วง

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

  โทร.

 • thumbnail

  นายศุภชัย วรรณสิงห์

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

  โทร.

 • thumbnail

  นายไพรวัลย์ ชำนิไกร

  นิติกรปฏิบัติการ

  โทร.

 • thumbnail

  นางสาวธวัลพร พงศ์กิตติ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  โทร.

 • thumbnail

  นายอดิศักดิ์ ชมพูนุช

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  โทร.

 • thumbnail

  นางสาวพรทิพย์ ไชยสงค์

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

  โทร.

 • thumbnail

  นางสาวลาวัลย์ ปะกะตัง

  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

  โทร.

 • thumbnail

  นายนาวิน เหล็กดี

  พนักงานขับรถยนต์

  โทร.

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ วรรคไธสง

  ภารโรง

  โทร.

 • thumbnail

  นางสาวณัฐภรณ์ กาญจนากาศ

  พนักงานจ้างทั่วไป

  โทร.

 • thumbnail

  นายธีรวัฒน์ พรมลี

  พนักงานจ้างทั่วไป

  โทร.

 • thumbnail

  นายทรงอภิรัชต์ สรวญรัมย์

  พนักงานจ้างทั่วไป

  โทร.

 • thumbnail

  นางสาวยุพาพร จวงไธสง

  พนักงานจ้างทั่วไป

  โทร.

 • thumbnail

  นางสมบัติ ซื่อกลาง

  พนักงานจ้างเหมาบริการ งานทำความสะอาด

  โทร.

 • thumbnail

  นายฐิติภัทร สามี

  พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์

  โทร.

 • thumbnail

  นางสาวจิราวรรณ ปัตเตย์

  พนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานสาธารณสุข

  โทร.

 • thumbnail

  นายสำราญ ไวแสน

  ผู้ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

  โทร.

 • thumbnail

  นายเสน่ห์ จิตติ

  ผู้ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

  โทร.

 • thumbnail

  นายจรุณ ทองไทย

  ผู้ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

  โทร.

 • thumbnail

  นายธีระพงศ์ โพธิทัก

  ผู้ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

  โทร.

 • thumbnail

  นางสาวทองจันทร์ เสน่ห์รัมย์

  ผู้ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

  โทร.

 • thumbnail

  นางสาวชุดาภา นานอก

  ผู้ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

  โทร.

 • thumbnail

  นายสำลี เครือพิมาย

  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  โทร.

 • thumbnail

  นายสมปอง เจือทอง

  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  โทร.

 • thumbnail

  นายปริญญา ตลับไธสง

  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  โทร.

 • thumbnail

  นายสราวุธ เทินสะเกษ

  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  โทร.