หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายบุญมา วังสนาม

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

 • thumbnail

  นายทองสุข แซมกระโทก

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

 • thumbnail

  นายสมศรี สะเริญรัมย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

 • thumbnail

  นางยุพิน สมควร

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

 • thumbnail

  นางปุญชรัสมิ์ จิวนิลวัณย์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม