หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางกุหลาบ เมรสนัด

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

 • thumbnail

  นายชาญชัย อ่างสุวรรณ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

 • thumbnail

  นายบุญมา วังสนาม

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

 • thumbnail

  นายยุทธการ เสนากลาง

  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

 • thumbnail

  นางยุพิน สมควร

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

 • thumbnail

  นางปุญชรัสมิ์ จิวนิลวัณย์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม