หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม:-

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

           
ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
           ตำบลโคกล่ามได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2539  ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอน 9 ง. ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539
           
           ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเองสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก  สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 207 บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 7 ถนนสายลำปลายมาศ - ชุมพวง ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
           
           ตำบลโคกล่าม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ ประมาณ 9 กิโลเมตร

        
        
อาณาเขตติดต่อตำบลใกล้เคียง ดังนี้
        ทิศเหนือ          ติดต่อ   ตำบลตลาดไทร  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
        ทิศใต้             ติดต่อ   ตำบลหนองคูและตำบลหินโคน  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
        ทิศตะวันออก    ติดต่อ   ตำบลตลาดโพธิ์และตำบลโคกสะอาด  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
        ทิศตะวันตก      ติดต่อ   ตำบลหินโคน  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  และตำบลตลาดไทร  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา

        เนื้อที่ตำบลโคกล่าม  มีเนื้อที่ประมาณ  48,750  ไร่  หรือประมาณ  78  ตารางกิโลเมตร


2.ด้านการเมือง / การปกครอง

        2.1  เขตการปกครอง  แบ่งออกเป็น  12  หมู่บ้าน  ณ เดือนมกราคม  พ.ศ. 2562
               ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานและมีประชากรที่ย้ายออไปประกอบอาชีพในเขตต่างจังหวัดจำนวนมาก เนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำการหางานต่างถิ่นเลือกงานส่งผลให้ประชากรลดลง

        2.2   เขตการเลือกตั้ง  :  หน่วยเป็นคน  (ที่มา สำนักทะเบียนท้องที่อำเภอลำปลายมาศ)