วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค - ๔๓๐๔ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค - 4304 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.72-003 สายทางบ้านโนนแดง-บ้านหนองเติ่นวัว (ช่วง กม. 6+845 - กม. 7+390) ตำบลโคกล่าม กว้าง 6 เมตร ยาว 545 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.72-003 สายทางบ้านโนนแดง-บ้านหนองเติ่นวัว (ช่วง กม. 4+575-กม. 6+525) ตำบลโคกล่าม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายทางจากถนน คสล.เดิม - บ้านนายสนิท บ้านลุงม่วง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายทางจากถนน คสล.เดิม - บ้านนางทัดตะวัน บ้านหนองเติ่นวัว หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายทางจากถนน คสล.เดิม - บ้านนางทัดตะวัน บ้านหนองเติ่นวัว หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง